2100 S OGILVIE STREET, Pg City West (zone 71), BC V2N1X3 - MLS#C803...